Autorisatie

Autorisatie is een formele bekrachtiging van de richtlijn. De autorisatieronde is niet bedoeld om nieuwe inhoudelijke discussiepunten aan te kaarten. De beroepsorganisaties hanteren een efficiënt autorisatieproces met een tijdslimiet. De richtlijn wordt uitgebracht nadat alle primaire beroepsgroepen de richtlijn hebben geautoriseerd. Ook wordt gestreefd naar instemming met of bekrachtiging van de richtlijn door patiëntenorganisaties en de andere betrokken organisaties binnen de commentaarronde.

Deze activiteit maakt deel uit van de Afrondingsfase.

Criteria

Bij deze activiteit zijn de volgende criteria van toepassing:

Criterium 18

De richtlijn wordt geaccordeerd door ten minste alle primaire beroepsgroepen en patiëntenorganisatie(s)

Basisinformatie uit de EBRO-handleiding

Hoofdstuk 7 paragraaf 4

Tools

De volgende tools zijn ondersteunend bij het uitvoeren van deze activiteit:

Tool Organisatie en samenwerking bij multidisciplinaire richtlijnontwikkeling

Procesmanagement bij richtlijnontwikkeling is vaak nog een black box, waarbij een systematische aanpak voor het faciliteren ervan ontbreekt. Deze tool voorziet in praktische tips en voorbeelden met betrekking tot procesmanagement, ter bevordering van de (interprofessionele) samenwerking in richtlijnwerkgroepen.

Tool Projectmanagement

Deze tool biedt aandachtspunten, tips, handvatten en hulpmiddelen voor adequaat management van de ontwikkeling, revisie of monitoring van richtlijnen en/of afgeleide producten daarvan. Het uiteindelijke doel van de tool is om de ontwikkeling of revisie van een richtlijn binnen de geplande tijd en binnen het budget af te ronden, uiteraard met behoud van kwaliteit.