Keuze voorzitter en samenstelling werkgroep

Alle primair betrokken beroepsorganisaties kiezen gezamenlijk een onafhankelijke en deskundige voorzitter. Als er een patiënten/cliëntenorganisatie bij het onderwerp van de richtlijn is betrokken, verdient het aanbeveling deze ook te horen bij deze keuze. Het is mogelijk bij het begin van het proces afspraken te maken over het delegeren van verantwoordelijkheden, beslissingsbevoegdheden en taken, bijvoorbeeld aan een ondersteunende organisatie met specifieke expertise op het gebied richtlijnontwikkeling.

Alle primair betrokken beroepsorganisaties worden uitgenodigd om tot de werkgroep toe te treden. Zij bepalen op basis van inhoudelijke overwegingen (knelpuntenanalyse) in samenspraak met de voorzitter welke andere relevante partijen in de werkgroep vertegenwoordigd worden en hoe de balans is tussen de betrokken partijen. Mocht het aantal te groot worden dan kan gedacht worden aan een kerngroep binnen de werkgroep. Het verdient aanbeveling dat alle betrokken beroepsorganisaties de afgevaardigde leden voorzien van een‘mandateringsbrief’. Hierin worden de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en afspraken met betrekking tot terugkoppeling en ruggespraak aangegeven. Als er een patiënten/cliëntenorganisatie bestaat die de gehele doelgroep representeert, wordt deze uitgenodigd om zitting te nemen in de werkgroep.

Deze activiteit maakt deel uit van de Voorbereidingsfase.

Criteria

Bij deze activiteit zijn de volgende criteria van toepassing:

Criterium 2

De initiatiefnemer van de richtlijn identificeert de primair betrokken beroepsorganisaties en patiënten/cliëntenorganisaties

Criterium 3

De primair betrokken organisaties kiezen de voorzitter en zijn verantwoordelijk voor het functioneren van de voorzitter

Criterium 4

De primair betrokken organisaties formeren de werkgroep en stellen de werkwijze vast

Criterium 5

Bij alle fasen van richtlijnontwikkeling zijn inhoudsdeskundigen en methodologische experts betrokken

Criterium 6

Het patiënten-/cliëntenperspectief maakt onderdeel uit van de richtlijn

Criterium 7

De invloed van belangenverstrengeling wordt zoveel mogelijk beperkt

Basisinformatie uit de EBRO-handleiding

Hoofdstuk 3

Achtergrondinformatie

Annex A: Register of interests - Fictitious example.Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)A Code of practice for Declaring and Dealing with Conflicts of Interest.National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)

ICMJE disclosure form

Tools

De volgende tools zijn ondersteunend bij het uitvoeren van deze activiteit:

Tool Doelmatigheid in richtlijnen

Ondanks toenemende bewustwording dat doelmatigheid altijd moet worden meegewogen bij het opstellen van aanbevelingen in richtlijnen, ontbreekt dit onderdeel in een groot aantal (recent ontwikkelde) richtlijnen. In deze tool wordt derhalve aangegeven hoe doelmatigheid en/of budget impact betrokken kunnen worden bij het opstellen van een richtlijn, welke keuzes daarbij gemaakt dienen te worden, hoe beoordeeld kan worden of aanvullende analyses nodig zijn en elke expertise daarvoor nodig is.

Tool Organisatie en samenwerking bij multidisciplinaire richtlijnontwikkeling

Procesmanagement bij richtlijnontwikkeling is vaak nog een black box, waarbij een systematische aanpak voor het faciliteren ervan ontbreekt. Deze tool voorziet in praktische tips en voorbeelden met betrekking tot procesmanagement, ter bevordering van de (interprofessionele) samenwerking in richtlijnwerkgroepen.

Tool Voorkomen van belangenverstrengeling

Het gaat in deze tool (KNAW code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling) om verschillende soorten situaties waarin het onafhankelijke oordeel van een deskundige onder druk kan komen te staan. Financiële belangen kunnen een rol spelen, maar ook persoonlijke relaties, ‘reputatiemanagement’, opdrachtonderzoek en publiek-private samenwerking.

Tool Projectmanagement

Deze tool biedt aandachtspunten, tips, handvatten en hulpmiddelen voor adequaat management van de ontwikkeling, revisie of monitoring van richtlijnen en/of afgeleide producten daarvan. Het uiteindelijke doel van de tool is om de ontwikkeling of revisie van een richtlijn binnen de geplande tijd en binnen het budget af te ronden, uiteraard met behoud van kwaliteit.

Tool Aandacht voor sekseverschillen in richtlijnontwikkeling

In deze tool wordt aan de hand van voorbeelden wordt uitgelegd waarom de aandacht voor sekseverschillen relevant is voor de medische praktijk, en hoe aandacht voor sekseverschillen in de diverse stappen van richtlijnontwikkeling kan worden geïntegreerd.

Tool Arbeidsparticipatie

Leidraad voor het effectief opnemen van ‘participeren en functioneren in werk’ in richtlijnen.

Tool Patiëntenparticipatie

De blauwdruk ‘Patiëntenparticipatie in richtlijnontwikkeling’ is een instrument voor richtlijnmakers om het patiëntenperspectief effectief en efficiënt op te nemen in (evidence-based) richtlijnen.