Formuleren aanbevelingen

Een aanbeveling geeft een concrete en nauwkeurige beschrijving over het beleid dat in bepaalde situaties bij een welomschreven patiëntengroep geschikt wordt geacht. Duidelijk is welke actie wordt aanbevolen en wat het doel is van het aanbevolen beleid. Een aanbeveling is zodanig geformuleerd dat duidelijk wordt hoe krachtig of normatief die moet worden opgevat.

Deze activiteit maakt deel uit van de Ontwikkelfase.

Criteria

Bij deze activiteit zijn de volgende criteria van toepassing:

Criterium 11

De gebruikte methoden om de aanbevelingen op te stellen zijn transparant gepresenteerd

Criterium 12

De aanbevelingen zijn specifiek geformuleerd

Basisinformatie uit de EBRO-handleiding

Hoofdstuk 6 paragraaf 4

Tools

De volgende tools zijn ondersteunend bij het uitvoeren van deze activiteit:

Tool Organisatie en samenwerking bij multidisciplinaire richtlijnontwikkeling

Procesmanagement bij richtlijnontwikkeling is vaak nog een black box, waarbij een systematische aanpak voor het faciliteren ervan ontbreekt. Deze tool voorziet in praktische tips en voorbeelden met betrekking tot procesmanagement, ter bevordering van de (interprofessionele) samenwerking in richtlijnwerkgroepen.

Tool Projectmanagement

Deze tool biedt aandachtspunten, tips, handvatten en hulpmiddelen voor adequaat management van de ontwikkeling, revisie of monitoring van richtlijnen en/of afgeleide producten daarvan. Het uiteindelijke doel van de tool is om de ontwikkeling of revisie van een richtlijn binnen de geplande tijd en binnen het budget af te ronden, uiteraard met behoud van kwaliteit.

Tool Opstellen van populatiespecifieke aanbevelingen

De bewijskracht waarop aanbevelingen zijn gebaseerd geldt op groepsniveau, dat wil zeggen voor de ‘gemiddelde patiënt’ die voldoet aan de in het onderzoek gehanteerde in- en exclusiecriteria. In de praktijk zijn er echter vaak subgroepen, die kunnen afwijken van de onderzochte populatie. Deze tool bevordert het zo specifiek mogelijk opstellen van aanbevelingen in richtlijnen, waarbij de aandacht vooral wordt gericht op de meest voorkomende subpopulaties in de praktijk.

Tool Aandacht voor sekseverschillen in richtlijnontwikkeling

In deze tool wordt aan de hand van voorbeelden wordt uitgelegd waarom de aandacht voor sekseverschillen relevant is voor de medische praktijk, en hoe aandacht voor sekseverschillen in de diverse stappen van richtlijnontwikkeling kan worden geïntegreerd.