Schrijven conceptrichtlijntekst

Een richtlijntekst bestaat uit een zorginhoudelijk deel en een algemeen deel. Het zorginhoudelijke deel bestaat uit een set van uitgangsvragen, systematische samenvattingen van het wetenschappelijk bewijs en daarop gebaseerde conclusies, aanvullende discussie en meningsvorming, en aanbevelingen voor de praktijk. Daarnaast bevat een richtlijn een

Deze activiteit maakt deel uit van de Ontwikkelfase.

Criteria

Bij deze activiteit zijn de volgende criteria van toepassing:

Criterium 13

Een richtlijn besteedt aandacht aan doelmatigheid

Criterium 14

In een richtlijn besteedt aandacht aan kennislacunes

Criterium 15

Een richtlijntekst kent vaste onderdelen

Criterium 16

Er worden producten opgeleverd die de toepassing van de richtlijn bevorderen

Basisinformatie uit de EBRO-handleiding

Hoofdstuk 6

Tools

De volgende tools zijn ondersteunend bij het uitvoeren van deze activiteit:

Tool Doelmatigheid in richtlijnen

Ondanks toenemende bewustwording dat doelmatigheid altijd moet worden meegewogen bij het opstellen van aanbevelingen in richtlijnen, ontbreekt dit onderdeel in een groot aantal (recent ontwikkelde) richtlijnen. In deze tool wordt derhalve aangegeven hoe doelmatigheid en/of budget impact betrokken kunnen worden bij het opstellen van een richtlijn, welke keuzes daarbij gemaakt dienen te worden, hoe beoordeeld kan worden of aanvullende analyses nodig zijn en elke expertise daarvoor nodig is.

Tool Organisatie en samenwerking bij multidisciplinaire richtlijnontwikkeling

Procesmanagement bij richtlijnontwikkeling is vaak nog een black box, waarbij een systematische aanpak voor het faciliteren ervan ontbreekt. Deze tool voorziet in praktische tips en voorbeelden met betrekking tot procesmanagement, ter bevordering van de (interprofessionele) samenwerking in richtlijnwerkgroepen.

Tool Projectmanagement

Deze tool biedt aandachtspunten, tips, handvatten en hulpmiddelen voor adequaat management van de ontwikkeling, revisie of monitoring van richtlijnen en/of afgeleide producten daarvan. Het uiteindelijke doel van de tool is om de ontwikkeling of revisie van een richtlijn binnen de geplande tijd en binnen het budget af te ronden, uiteraard met behoud van kwaliteit.

Tool Richtlijnen en shared decision making in de praktijk

De tool beoogt de gezamenlijke besluitvorming tussen zorgverlener en patiënt te bevorderen bij het toepassen van voorkeursgevoelige richtlijnaanbevelingen in de praktijk. Ze beveelt hiervoor methodieken en strategieën aan die tot stand zijn gekomen door middel van exploratief kwalitatief onderzoek en expertopinie.

Tool Kennislacunes in richtlijnen

Deze tool helpt om kennislacunes tijdens het proces van richtlijnontwikkeling vast te stellen en te bevorderen dat onderzoek plaatsvindt om belangrijke kennislacunes weg te nemen. Daartoe ondersteunt de tool onderzoekers en subsidiegevers bij het gericht kiezen en financieren van thema’s met duidelijke relevantie voor de patiëntenzorg.