Consultatie

Als de conceptrichtlijn gereed is, volgt de commentaarfase. Hierbij wordt het concept voorgelegd aan ondermeer de toekomstige gebruikers van de richtlijn. Hiervoor zijn verschillende opties mogelijk.

Deze activiteit maakt deel uit van de Afrondingsfase.

Criteria

Bij deze activiteit zijn de volgende criteria van toepassing:

Criterium 17

Voor publicatie van de richtlijn worden experts en toekomstige gebruikers van de richtlijn geraadpleegd

Basisinformatie uit de EBRO-handleiding

Hoofdstuk 7 paragraaf 1, 2 en 3

Tools

De volgende tools zijn ondersteunend bij het uitvoeren van deze activiteit:

Tool Organisatie en samenwerking bij multidisciplinaire richtlijnontwikkeling

Procesmanagement bij richtlijnontwikkeling is vaak nog een black box, waarbij een systematische aanpak voor het faciliteren ervan ontbreekt. Deze tool voorziet in praktische tips en voorbeelden met betrekking tot procesmanagement, ter bevordering van de (interprofessionele) samenwerking in richtlijnwerkgroepen.

Tool Projectmanagement

Deze tool biedt aandachtspunten, tips, handvatten en hulpmiddelen voor adequaat management van de ontwikkeling, revisie of monitoring van richtlijnen en/of afgeleide producten daarvan. Het uiteindelijke doel van de tool is om de ontwikkeling of revisie van een richtlijn binnen de geplande tijd en binnen het budget af te ronden, uiteraard met behoud van kwaliteit.