Fasen en activiteiten bij richtlijnontwikkeling

Op deze pagina worden per fase de activiteiten voor richtlijnontwikkeling opgesomd.

Voorbereidingsfase

In de voorbereidingsfase wordt na selectie van het onderwerp het raamwerk van de richtlijn opgesteld door het onderwerp af te bakenen. De knelpuntenanalyse maakt in de Richtlijn voor Richtlijnen deel uit van de ontwikkelfase, maar deze kennisbank hanteert de Cyclus evidence-based richtlijnontwikkeling (Van Everdingen et al.), waarin deze activiteit tot de voorbereidingsfase behoort.

Ontwikkelfase

In deze fase worden aan de hand van het projectplan gerichte searches verricht, die geënt zijn op de uitgangsvragen van het projectplan. Na ongeveer vijf tot soms vijftien bijeenkomsten over een periode van gemiddeld anderhalf jaar worden alle geproduceerde stukken tot een samenhangende tekst gevormd en is de conceptrichtlijn gereed.

Afrondingsfase

In de afrondingsfase wordt het commentaar verzameld en voorgelegd aan de werkgroep, die de richtlijn vervolgens aanpast. Deze aangepaste versie wordt daarna voorgelegd aan de autorisatiecommissie. Na autorisatie wordt een geschikte disseminatie- en implementatiestrategie voor de richtlijn vastgesteld. Ten slotte worden indicatoren opgesteld en een herzieningsprocedure vastgesteld.