Criteria voor richtlijnontwikkeling

(Uit Richtlijn voor Richtlijnen)

Op deze pagina worden per fase de criteria voor richtlijnontwikkeling opgesomd.

Voorbereidingsfase

In de voorbereidingsfase wordt na selectie van het onderwerp het raamwerk van de richtlijn opgesteld door het onderwerp af te bakenen. Daarnaast wordt in de voorbereidingsfase de werkgroep samengesteld.

 1. Het onderwerp, het doel en de doelgroep van een richtlijn worden gekozen
 2. De initiatiefnemer van de richtlijn identificeert de primair betrokken beroepsorganisaties en patiënten/cliëntenorganisaties
 3. De primair betrokken organisaties kiezen de voorzitter en zijn verantwoordelijk voor het functioneren van de voorzitter
 4. De primair betrokken organisaties formeren de werkgroep en stellen de werkwijze vast
 5. Bij alle fasen van richtlijnontwikkeling zijn inhoudsdeskundigen en methodologische experts betrokken
 6. Het patiënten-/cliëntenperspectief maakt onderdeel uit van de richtlijn
 7. De invloed van belangenverstrengeling wordt zoveel mogelijk beperkt

Ontwikkelfase

In deze fase worden aan de hand van het projectplan gerichte searches verricht, die geënt zijn op de uitgangsvragen van het projectplan. De knelpuntenanalyse maakt in de Cyclus evidence-based richtlijnontwikkeling (Van Everdingen et al.) deel uit van de voorbereidingsfase. Na ongeveer vijf tot soms vijftien bijeenkomsten over een periode van gemiddeld anderhalf jaar worden alle geproduceerde stukken tot een samenhangende tekst gevormd en is de conceptrichtlijn gereed.

 1. De richtlijnontwikeling start met een knelpuntenanalyse
 2. Op grond van de knelpuntenanalyse worden specifieke uitgangsvragen opgesteld
 3. De literatuur wordt systematisch samengevat en transparant gepresenteerd door een methodoloog en een inhoudsdeskundige
 4. De gebruikte methoden om de aanbevelingen op te stellen zijn transparant gepresenteerd
 5. De aanbevelingen zijn specifiek geformuleerd
 6. Een richtlijn besteedt aandacht aan doelmatigheid
 7. In een richtlijn besteedt aandacht aan kennislacunes
 8. Een richtlijntekst kent vaste onderdelen
 9. Er worden producten opgeleverd die de toepassing van de richtlijn bevorderen

Afrondingsfase

In de afrondingsfase wordt het commentaar verzameld en voorgelegd aan de werkgroep, die de richtlijn vervolgens aanpast. Deze aangepaste versie wordt daarna voorgelegd aan de autorisatiecommissie. Na autorisatie wordt een geschikte disseminatie- en implementatiestrategie voor de richtlijn vastgesteld. Ten slotte worden indicatoren opgesteld en een herzieningsprocedure vastgesteld.

 1. Voor publicatie van de richtlijn worden experts en toekomstige gebruikers van de richtlijn geraadpleegd
 2. De richtlijn wordt geaccordeerd door ten minste alle primaire beroepsgroepen en patiëntenorganisatie(s)
 3. Een procedure voor herziening van de richtlijn is vermeld
 4. De primair betrokken organisaties zetten zich tijdens alle fasen van richtlijnontwikkeling actief in voor toepassing van de richtlijn in de praktijk