Criterium 10. De literatuur wordt systematisch samengevat en transparant gepresenteerd door een methodoloog en een inhoudsdeskundige

Het systematisch samenvatten van de literatuur door ten minste twee personen onafhankelijk van elkaar verhoogt de betrouwbaarheid van het literatuuronderzoek. Een systematische samenvatting omvat een uitputtende systematische zoekstrategie, van te voren vastgestelde in- en exclusiecriteria en systematische beoordeling van de kwaliteit van de studies, zo mogelijk gevolgd door een kwantitatieve samenvatting van de resultaten (meta-analyse). Bij ontwikkeling van een zoekstrategie wordt bij voorkeur ook een specifiek opgeleide informatiespecialist betrokken. Er wordt in eerste instantie gezocht naar systematische reviews en evidence samenvattingen in bijvoorbeeld recente buitenlandse richtlijnen en daarna zo nodig naar originele studies. De optimale methode voor literatuursamenvatting is een systematische review die gepubliceerd kan worden in een (inter)nationaal tijdschrift. Echter, de extra inspanning en kosten moeten worden afgewogen tegen de te verwachten meeropbrengst.

In de richtlijn wordt de methode van literatuursamenvatting transparant gepresenteerd. Er wordt gerapporteerd hoe de literatuur is gezocht, geïncludeerd en beoordeeld. Bij de samenvatting van de literatuur wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van evidence-tabellen en een graderingssysteem (bijvoorbeeld GRADE).

Dit criterium hoort bij de Activiteit Zoeken en selecteren beschikbare richtlijnen en literatuur uit de Ontwikkelfase.

Tools

De volgende tools hebben betrekking op dit criterium:

Tool Organisatie en samenwerking bij multidisciplinaire richtlijnontwikkeling

Procesmanagement bij richtlijnontwikkeling is vaak nog een black box, waarbij een systematische aanpak voor het faciliteren ervan ontbreekt. Deze tool voorziet in praktische tips en voorbeelden met betrekking tot procesmanagement, ter bevordering van de (interprofessionele) samenwerking in richtlijnwerkgroepen.

Tool Projectmanagement

Deze tool biedt aandachtspunten, tips, handvatten en hulpmiddelen voor adequaat management van de ontwikkeling, revisie of monitoring van richtlijnen en/of afgeleide producten daarvan. Het uiteindelijke doel van de tool is om de ontwikkeling of revisie van een richtlijn binnen de geplande tijd en binnen het budget af te ronden, uiteraard met behoud van kwaliteit.

Tool Aandacht voor sekseverschillen in richtlijnontwikkeling

In deze tool wordt aan de hand van voorbeelden wordt uitgelegd waarom de aandacht voor sekseverschillen relevant is voor de medische praktijk, en hoe aandacht voor sekseverschillen in de diverse stappen van richtlijnontwikkeling kan worden geïntegreerd.