Criterium 11. De gebruikte methoden om de aanbevelingen op te stellen zijn transparant gepresenteerd

Er bestaat een expliciet verband tussen de aanbevelingen en het onderliggende wetenschappelijke bewijsmateriaal. Gezondheidswinst, bijwerkingen, veiligheid, doelmatigheid en bevorderende en belemmerende factoren bij de toepassing van de aanbevelingen worden overwogen bij het opstellen van de aanbevelingen. De gebruikte consensusmethoden worden expliciet beschreven. Voor het formuleren van aanbevelingen voor organisatie van zorg zijn andere methoden dan literatuuronderzoek ook zinvol, zoals focusgroepen, open space meetings en observatiemethoden. Aanbevelingen voor de organisatie van zorg zijn zodanig geformuleerd dat hierin expliciet rekening wordt gehouden met de consequenties die dit voor de praktijk heeft.

Dit criterium hoort bij de Activiteit Formuleren aanbevelingen uit de Ontwikkelfase.

Tools

De volgende tools hebben betrekking op dit criterium:

Tool Organisatie en samenwerking bij multidisciplinaire richtlijnontwikkeling

Procesmanagement bij richtlijnontwikkeling is vaak nog een black box, waarbij een systematische aanpak voor het faciliteren ervan ontbreekt. Deze tool voorziet in praktische tips en voorbeelden met betrekking tot procesmanagement, ter bevordering van de (interprofessionele) samenwerking in richtlijnwerkgroepen.

Tool Projectmanagement

Deze tool biedt aandachtspunten, tips, handvatten en hulpmiddelen voor adequaat management van de ontwikkeling, revisie of monitoring van richtlijnen en/of afgeleide producten daarvan. Het uiteindelijke doel van de tool is om de ontwikkeling of revisie van een richtlijn binnen de geplande tijd en binnen het budget af te ronden, uiteraard met behoud van kwaliteit.