Criterium 13. Een richtlijn besteedt aandacht aan doelmatigheid

Met inzicht in de financiële consequenties van aanbevelingen kunnen maatschappelijk verantwoorde keuzes gemaakt worden over de besteding van beschikbare middelen in de zorg. Bij onderwerpen met grote organisatorische en financiële consequenties wordt gekeken naar bestaande literatuur over kosteneffectiviteit. Zo nodig wordt een economische evaluatie uitgevoerd, zoals een kosteneffectiviteit- of budgetimpactanalyse of een overzicht van kosten en mogelijke opbrengsten. Hiervoor is specifieke expertise op gebied van health technology assessment (HTA) vereist. In principe wordt het alternatief met de gunstigste kosteneffectiviteit als voorkeur gekozen. Economische overwegingen in de richtlijn kunnen worden gebruikt in beleidsbeslissingen op lokaal, regionaal of nationaal niveau.

Dit criterium hoort bij de Activiteit Schrijven conceptrichtlijntekst uit de Ontwikkelfase.

Tools

De volgende tools hebben betrekking op dit criterium:

Tool Doelmatigheid in richtlijnen

Ondanks toenemende bewustwording dat doelmatigheid altijd moet worden meegewogen bij het opstellen van aanbevelingen in richtlijnen, ontbreekt dit onderdeel in een groot aantal (recent ontwikkelde) richtlijnen. In deze tool wordt derhalve aangegeven hoe doelmatigheid en/of budget impact betrokken kunnen worden bij het opstellen van een richtlijn, welke keuzes daarbij gemaakt dienen te worden, hoe beoordeeld kan worden of aanvullende analyses nodig zijn en elke expertise daarvoor nodig is.

Tool Organisatie en samenwerking bij multidisciplinaire richtlijnontwikkeling

Procesmanagement bij richtlijnontwikkeling is vaak nog een black box, waarbij een systematische aanpak voor het faciliteren ervan ontbreekt. Deze tool voorziet in praktische tips en voorbeelden met betrekking tot procesmanagement, ter bevordering van de (interprofessionele) samenwerking in richtlijnwerkgroepen.

Tool Projectmanagement

Deze tool biedt aandachtspunten, tips, handvatten en hulpmiddelen voor adequaat management van de ontwikkeling, revisie of monitoring van richtlijnen en/of afgeleide producten daarvan. Het uiteindelijke doel van de tool is om de ontwikkeling of revisie van een richtlijn binnen de geplande tijd en binnen het budget af te ronden, uiteraard met behoud van kwaliteit.