Criterium 15. Een richtlijntekst kent vaste onderdelen

De vaste onderdelen van een richtlijntekst bestaan uit een zorginhoudelijk deel en een algemeen deel. Het zorginhoudelijke deel bestaat uit een set van uitgangsvragen, systematische samenvattingen van het wetenschappelijk bewijs en daarop gebaseerde conclusies, aanvullende discussie en meningsvorming, en aanbevelingen voor de praktijk.

Het wetenschappelijk bewijs wordt gepresenteerd in een evidence tabel, bij voorkeur in een vast format, zoals dat van de G-I-N Evidence Tables Working Group. De tekst van de samenvatting van het wetenschappelijk bewijs kan dan beperkt blijven. De relatie tussen de kracht van het wetenschappelijk bewijs en de aanbeveling moet geëxpliciteerd worden, in tekst en/of symbolen. Daarnaast bevat een richtlijn een algemeen deel met een omschrijving van het doel, de doelgroep(en), werkwijze en totstandkoming, inclusief auteurs en lijst van alle betrokkenen. In de richtlijn wordt aangegeven bij wie het auteursrecht en eventuele gebruikersrechten van de richtlijn zijn ondergebracht.

Dit criterium hoort bij de Activiteit Schrijven conceptrichtlijntekst uit de Ontwikkelfase.

Tools

De volgende tools hebben betrekking op dit criterium:

Tool Organisatie en samenwerking bij multidisciplinaire richtlijnontwikkeling

Procesmanagement bij richtlijnontwikkeling is vaak nog een black box, waarbij een systematische aanpak voor het faciliteren ervan ontbreekt. Deze tool voorziet in praktische tips en voorbeelden met betrekking tot procesmanagement, ter bevordering van de (interprofessionele) samenwerking in richtlijnwerkgroepen.

Tool Projectmanagement

Deze tool biedt aandachtspunten, tips, handvatten en hulpmiddelen voor adequaat management van de ontwikkeling, revisie of monitoring van richtlijnen en/of afgeleide producten daarvan. Het uiteindelijke doel van de tool is om de ontwikkeling of revisie van een richtlijn binnen de geplande tijd en binnen het budget af te ronden, uiteraard met behoud van kwaliteit.