Criterium 5. Bij alle fasen van richtlijnontwikkeling zijn inhoudsdeskundigen en methodologische experts betrokken

Voor de inhoudsdeskundige geldt dat deze werkzaam is in het veld van de doelgroep, inhoudelijke kennis heeft van het onderwerp, ervaring met het onderwerp heeft in de praktijk en dat deze wordt beschouwd als een vertegenwoordiger van een beroepsorganisatie. De expertise van de methodologische experts omvat onder andere kennis van en ervaring met richtlijnprocesbegeleiding, systematisch literatuuronderzoek (zoeken, selecteren, beoordelen en samenvatten van literatuur) en klinische epidemiologie, Voorts dienen er experts met kennis van en ervaring met patiënt- en cliëntparticipatie, schrijven en redigeren van teksten, ontwikkeling van indicatoren, en implementatie van richtlijnen in de richtlijnwerkgroep te participeren. Deze expertise kan verdeeld zijn over meerdere personen.

Dit criterium hoort bij de Activiteit Keuze voorzitter en samenstelling werkgroep uit de Voorbereidingsfase.

Tools

De volgende tools hebben betrekking op dit criterium:

Tool Doelmatigheid in richtlijnen

Ondanks toenemende bewustwording dat doelmatigheid altijd moet worden meegewogen bij het opstellen van aanbevelingen in richtlijnen, ontbreekt dit onderdeel in een groot aantal (recent ontwikkelde) richtlijnen. In deze tool wordt derhalve aangegeven hoe doelmatigheid en/of budget impact betrokken kunnen worden bij het opstellen van een richtlijn, welke keuzes daarbij gemaakt dienen te worden, hoe beoordeeld kan worden of aanvullende analyses nodig zijn en elke expertise daarvoor nodig is.

Tool Organisatie en samenwerking bij multidisciplinaire richtlijnontwikkeling

Procesmanagement bij richtlijnontwikkeling is vaak nog een black box, waarbij een systematische aanpak voor het faciliteren ervan ontbreekt. Deze tool voorziet in praktische tips en voorbeelden met betrekking tot procesmanagement, ter bevordering van de (interprofessionele) samenwerking in richtlijnwerkgroepen.

Tool Projectmanagement

Deze tool biedt aandachtspunten, tips, handvatten en hulpmiddelen voor adequaat management van de ontwikkeling, revisie of monitoring van richtlijnen en/of afgeleide producten daarvan. Het uiteindelijke doel van de tool is om de ontwikkeling of revisie van een richtlijn binnen de geplande tijd en binnen het budget af te ronden, uiteraard met behoud van kwaliteit.

Tool Arbeidsparticipatie

Leidraad voor het effectief opnemen van ‘participeren en functioneren in werk’ in richtlijnen.