Criterium 7. De invloed van belangenverstrengeling wordt zoveel mogelijk beperkt

De richtlijn wordt onafhankelijk opgesteld waarbij de financier/opdrachtgever geen invloed heeft op de inhoud van de aanbevelingen. Eventuele belangenverstrengeling van werkgroepleden wordt vastgelegd door middel van een belangenverklaring dat door alle leden wordt ingevuld voor de aanvang van de werkzaamheden. Het kan hierbij gaan om commerciële, professionele en wetenschappelijke belangen. Voorbeelden zijn het op een loonlijst staan of een financieel dan wel commercieel belang hebben bij een bedrijf met winstoogmerk of participatie in een wetenschappelijke studie die deel uitmaakt van de geselecteerde literatuur. Er worden binnen de werkgroep afspraken gemaakt hoe men omgaat met belangen(conflicten), wie daarvoor verantwoordelijk is en hoe hierover wordt gerapporteerd. Deze afspraken sluiten aan bij landelijke afspraken die onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) zijn gemaakt over het omgaan met belangen bij de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten en richtlijnen. Wijzigingen in belangen gedurende het richtlijntraject worden gemeld.

Dit criterium hoort bij de Activiteit Keuze voorzitter en samenstelling werkgroep uit de Voorbereidingsfase.

Tools

De volgende tools hebben betrekking op dit criterium:

Tool Organisatie en samenwerking bij multidisciplinaire richtlijnontwikkeling

Procesmanagement bij richtlijnontwikkeling is vaak nog een black box, waarbij een systematische aanpak voor het faciliteren ervan ontbreekt. Deze tool voorziet in praktische tips en voorbeelden met betrekking tot procesmanagement, ter bevordering van de (interprofessionele) samenwerking in richtlijnwerkgroepen.

Tool Voorkomen van belangenverstrengeling

Het gaat in deze tool (KNAW code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling) om verschillende soorten situaties waarin het onafhankelijke oordeel van een deskundige onder druk kan komen te staan. Financiële belangen kunnen een rol spelen, maar ook persoonlijke relaties, ‘reputatiemanagement’, opdrachtonderzoek en publiek-private samenwerking.

Tool Projectmanagement

Deze tool biedt aandachtspunten, tips, handvatten en hulpmiddelen voor adequaat management van de ontwikkeling, revisie of monitoring van richtlijnen en/of afgeleide producten daarvan. Het uiteindelijke doel van de tool is om de ontwikkeling of revisie van een richtlijn binnen de geplande tijd en binnen het budget af te ronden, uiteraard met behoud van kwaliteit.