Criterium 8. De richtlijnontwikeling start met een knelpuntenanalyse

De knelpuntenanalyse richt zich zowel op de inhoud als op de organisatie van zorg. Naast zorgverleners en zorggebruikers kunnen andere relevante partijen benaderd worden voor het aanleveren van knelpunten, bijvoorbeeld de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de Nederlandse Vereniging van de Research-georiënteerde Farmaceutische Industrie (Nefarma), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Er worden geen partijen bij voorbaat uitgesloten. Methoden die gehanteerd kunnen worden zijn: literatuuronderzoek, vragenlijstonderzoek, focusgroepen en interviews met sleutelfiguren. Getracht wordt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de problematiek in de praktijk. De inventarisatie van belemmerende factoren voor invoering van de toekomstige richtlijn vormen een onderdeel van de knelpuntenanalyse. De werkgroep is verantwoordelijk voor de analyse en prioritering van de knelpunten.

Dit criterium hoort bij de Activiteit Knelpuntenanalyse, opstellen uitgangsvragen en onderwerpafbakening uit de Voorbereidingsfase.

Tools

De volgende tools hebben betrekking op dit criterium:

Tool Knelpuntenanalyse

Om richtlijnen goed te laten aansluiten bij het veld is het belangrijk dat ze uitgaan van actuele problemen, ofwel knelpunten die in het werkveld worden ervaren. De ervaren knelpunten kunnen aanleiding zijn om een nieuwe richtlijn te ontwikkelen of om een herziening van een bestaande richtlijn te initiëren. Deze tool biedt ondersteuning bij:

  1. het vaststellen van de scope;
  2. het inventariseren van knelpunten;
  3. het analyseren van knelpunten;
  4. het prioriteren / selecteren van knelpunten

Tool Organisatie en samenwerking bij multidisciplinaire richtlijnontwikkeling

Procesmanagement bij richtlijnontwikkeling is vaak nog een black box, waarbij een systematische aanpak voor het faciliteren ervan ontbreekt. Deze tool voorziet in praktische tips en voorbeelden met betrekking tot procesmanagement, ter bevordering van de (interprofessionele) samenwerking in richtlijnwerkgroepen.

Tool Projectmanagement

Deze tool biedt aandachtspunten, tips, handvatten en hulpmiddelen voor adequaat management van de ontwikkeling, revisie of monitoring van richtlijnen en/of afgeleide producten daarvan. Het uiteindelijke doel van de tool is om de ontwikkeling of revisie van een richtlijn binnen de geplande tijd en binnen het budget af te ronden, uiteraard met behoud van kwaliteit.

Tool Aandacht voor sekseverschillen in richtlijnontwikkeling

In deze tool wordt aan de hand van voorbeelden wordt uitgelegd waarom de aandacht voor sekseverschillen relevant is voor de medische praktijk, en hoe aandacht voor sekseverschillen in de diverse stappen van richtlijnontwikkeling kan worden geïntegreerd.