Toelichting bij agendapunten

Opening

Dit kan kort zijn.

Streef ernaar om op tijd te beginnen, dat waardeert iedereen (ook het op tijd eindigen).

Geef berichten van verhindering door, voor zover relevant. Wanneer er mededelingen te geven zijn, houd die dan kort en probeer belangrijke mededelingen op schrift uit te reiken.

Vraag of men akkoord gaat met de agenda.

Bespreken verslag/ notulen

Maak onderscheid tussen tekstuele opmerkingen en vragen en opmerkingen naar aanleiding van het verslag. Bespreek die tweede groep alleen voor zover het punt niet op de agenda staat. Stel de notulen vast wanneer deze besproken zijn.

Sluiting

Sluit altijd op tijd af. Als de agenda nog niet is afgewerkt, schat dit dan op tijd in en bespreek met de deelnemers hoe hiermee om te gaan.

Bedank de deelnemers, herinner aan de afspraken en de volgende bijeenkomst.