Keuze voorzitter en samenstelling werkgroep

Deze activiteit maakt deel uit van de Preparation phase.

Criteria

Bij deze activiteit zijn de volgende criteria van toepassing:

Criterium 2

De initiatiefnemer van de richtlijn identificeert de primair betrokken beroepsorganisaties en patiënten/cliëntenorganisaties

Criterium 3

De primair betrokken organisaties kiezen de voorzitter en zijn verantwoordelijk voor het functioneren van de voorzitter

Criterium 4

De primair betrokken organisaties formeren de werkgroep en stellen de werkwijze vast

Criterium 5

Bij alle fasen van richtlijnontwikkeling zijn inhoudsdeskundigen en methodologische experts betrokken

Criterium 6

Het patiënten-/cliëntenperspectief maakt onderdeel uit van de richtlijn

Criterium 7

De invloed van belangenverstrengeling wordt zoveel mogelijk beperkt

Basisinformatie uit de EBRO-handleiding

Hoofdstuk 3

Achtergrondinformatie

Annex A: Register of interests - Fictitious example.Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)A Code of practice for Declaring and Dealing with Conflicts of Interest.National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)

ICMJE disclosure form

Tools

De volgende tools zijn ondersteunend bij het uitvoeren van deze activiteit:

Tool for cost-effectiveness in guidelines

Ondanks toenemende bewustwording dat doelmatigheid altijd moet worden meegewogen bij het opstellen van aanbevelingen in richtlijnen, ontbreekt dit onderdeel in een groot aantal (recent ontwikkelde) richtlijnen. In deze tool wordt derhalve aangegeven hoe doelmatigheid en/of budget impact betrokken kunnen worden bij het opstellen van een richtlijn, welke keuzes daarbij gemaakt dienen te worden, hoe beoordeeld kan worden of aanvullende analyses nodig zijn en elke expertise daarvoor nodig is.

Tool for organisation and cooperation in multidisciplinary guideline development

Procesmanagement bij richtlijnontwikkeling is vaak nog een black box, waarbij een systematische aanpak voor het faciliteren ervan ontbreekt. Deze tool voorziet in praktische tips en voorbeelden met betrekking tot procesmanagement, ter bevordering van de (interprofessionele) samenwerking in richtlijnwerkgroepen.

Code for the prevention of improper influence due to conflicts of interest

Het gaat in deze tool (KNAW code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling) om verschillende soorten situaties waarin het onafhankelijke oordeel van een deskundige onder druk kan komen te staan. Financiële belangen kunnen een rol spelen, maar ook persoonlijke relaties, ‘reputatiemanagement’, opdrachtonderzoek en publiek-private samenwerking.

Tool for project management in guideline development

Deze tool biedt aandachtspunten, tips, handvatten en hulpmiddelen voor adequaat management van de ontwikkeling, revisie of monitoring van richtlijnen en/of afgeleide producten daarvan. Het uiteindelijke doel van de tool is om de ontwikkeling of revisie van een richtlijn binnen de geplande tijd en binnen het budget af te ronden, uiteraard met behoud van kwaliteit.

Tool for considering sex differences in guideline development

In deze tool wordt aan de hand van voorbeelden wordt uitgelegd waarom de aandacht voor sekseverschillen relevant is voor de medische praktijk, en hoe aandacht voor sekseverschillen in de diverse stappen van richtlijnontwikkeling kan worden geïntegreerd.

Leidraad voor het effectief opnemen van ‘participeren en functioneren in werk’ in richtlijnen.

De blauwdruk ‘Patiëntenparticipatie in richtlijnontwikkeling’ is een instrument voor richtlijnmakers om het patiëntenperspectief effectief en efficiënt op te nemen in (evidence-based) richtlijnen.