Ontwikkelfase

In deze fase worden aan de hand van het projectplan gerichte searches verricht, die geënt zijn op de uitgangsvragen van het projectplan. Na ongeveer vijf tot soms vijftien bijeenkomsten over een periode van gemiddeld anderhalf jaar worden alle geproduceerde stukken tot een samenhangende tekst gevormd en is de conceptrichtlijn gereed.

Activiteiten

Binnen de ontwikkelfase worden achtereenvolgens de volgende activiteiten verricht:

Zoeken en selecteren beschikbare richtlijnen en literatuur

Het systematisch zoeken en selecteren van de literatuur door ten minste twee personen onafhankelijk van elkaar verhoogt de betrouwbaarheid van het literatuuronderzoek. Een systematische search omvat een uitputtende systematische zoekstrategie, van te voren vastgestelde in- en exclusiecriteria en systematische beoordeling van de kwaliteit van de studies, zo mogelijk gevolgd door een kwantitatieve samenvatting van de resultaten (meta-analyse). Bij ontwikkeling van een zoekstrategie wordt bij voorkeur ook een specifiek opgeleide informatiespecialist betrokken. Er wordt in eerste instantie gezocht naar systematische reviews en evidence samenvattingen in bijvoorbeeld recente buitenlandse richtlijnen en daarna zo nodig naar originele studies. De optimale methode voor literatuursamenvatting is een systematische review die gepubliceerd kan worden in een (inter)nationaal tijdschrift. Echter, de extra inspanning en kosten moeten worden afgewogen tegen de te verwachten meeropbrengst.

Beoordelen literatuur

De informatiespecialist beoordeelt de geselecteerde artikelen vervolgens op hun methodologische kwaliteit. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van zogenaamde beoordelingsformulieren. Hiermee kunnen per studietype de belangrijkste vormen van bias (= vertekening van de uitkomsten) geëvalueerd worden.

Formuleren aanbevelingen

Een aanbeveling geeft een concrete en nauwkeurige beschrijving over het beleid dat in bepaalde situaties bij een welomschreven patiëntengroep geschikt wordt geacht. Duidelijk is welke actie wordt aanbevolen en wat het doel is van het aanbevolen beleid. Een aanbeveling is zodanig geformuleerd dat duidelijk wordt hoe krachtig of normatief die moet worden opgevat.

Schrijven conceptrichtlijntekst

Een richtlijntekst bestaat uit een zorginhoudelijk deel en een algemeen deel. Het zorginhoudelijke deel bestaat uit een set van uitgangsvragen, systematische samenvattingen van het wetenschappelijk bewijs en daarop gebaseerde conclusies, aanvullende discussie en meningsvorming, en aanbevelingen voor de praktijk. Daarnaast bevat een richtlijn een