Afrondingsfase

In de afrondingsfase wordt het commentaar verzameld en voorgelegd aan de werkgroep, die de richtlijn vervolgens aanpast. Deze aangepaste versie wordt daarna voorgelegd aan de autorisatiecommissie. Na autorisatie wordt een geschikte disseminatie- en implementatiestrategie voor de richtlijn vastgesteld. Ten slotte worden indicatoren opgesteld en een herzieningsprocedure vastgesteld.

Activiteiten

Binnen de afrondingsfase worden achtereenvolgens de volgende activiteiten verricht:

Consultatie

Als de conceptrichtlijn gereed is, volgt de commentaarfase. Hierbij wordt het concept voorgelegd aan ondermeer de toekomstige gebruikers van de richtlijn. Hiervoor zijn verschillende opties mogelijk.

Autorisatie

Autorisatie is een formele bekrachtiging van de richtlijn. De autorisatieronde is niet bedoeld om nieuwe inhoudelijke discussiepunten aan te kaarten. De beroepsorganisaties hanteren een efficiënt autorisatieproces met een tijdslimiet. De richtlijn wordt uitgebracht nadat alle primaire beroepsgroepen de richtlijn hebben geautoriseerd. Ook wordt gestreefd naar instemming met of bekrachtiging van de richtlijn door patiëntenorganisaties en de andere betrokken organisaties binnen de commentaarronde.

Publicatie en disseminatie

Van oudsher verscheen elke richtlijn in boekvorm. Tegenwoordig is dat, zeker wanneer een richtlijn frequent wordt bijgesteld, lang niet altijd meer zo. De richtlijn is dan alleen digitaal beschikbaar.

Een voorwaarde voor implementatie is dat professionals op de hoogte zijn van de inhoud van een nieuwe richtlijn. Dit wordt bereikt door publicaties over de richtlijn in (verenigings-)tijdschriften en toelichting van de richtlijn in nascholingsbijeenkomsten.

Implementatie

Een goede richtlijn is uitvoerbaar in de praktijk en leidt tot daadwerkelijke verbetering van de kwaliteit van zorg. Een richtlijn die op basis van knelpunten tot stand is gekomen behoort te worden opgeleverd met een implementatieplan, gericht op de verschillende betrokken zorgprofessionals en zorgorganisaties.

Evaluatie en revisie

Om een oordeel te kunnen vormen over de mate waarin een richtlijn toegepast wordt is informatie vanuit de praktijk nodig. Deze informatie kan onder meer worden verkregen gebruik te maken van indicatoren.

De wetenschappelijke en praktijkkennis in de zorg ontwikkelen zich snel. Daarom is het van belang de actualiteit van de richtlijn te bewaken. In een afgeronde richtlijn behoort aangegeven te zijn wanneer herziening en/of aanvulling zal plaatsvinden.